Ajankohtaista

Psykoterapeuttiset valmiudet opinto-ohjelma 30 op. psykoterapiakoulutukseen hakeutuville

Kaikille psykoterapeuttisesta työstä ja terapian alan koulutuksista kiinnostuneille. Jakso antaa yleiskuvan parhaista tutkimusnäyttöön perustuvista terapiamuodoista ja niiden taustafilosofiasta, mielenterveystyöstä ja ihmisen kasvusta ja kehityksestä.

Antaa kelpoisuuden hakea pitempiin psykoterapian alan koulutuksiin, kuten kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys -ohjelmaan ja yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen. Jakso kehittää taitoa ymmärtää inhimillistä kärsimystä ja sen syitä sekä valmiuksia terapeuttiseen ja ohjaukselliseen työhön. Ensisijaisena viitekehyksenä ohjelmassa ovat kognitiivinen ja integratiivinen sekä uusimman polven psykoterapiat. Opintojakson aikana voi suorittaa myös kognitiivisen lyhytterapian pätevyyden.

Ohjelmaan on jatkuva haku. Jakso alkaa syyskaudella. Ennakkoilmoittautumisen voi tehdä hakulomakkeella. Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusohjelmaan voi hakea ympäri vuoden lähettämällä omat yhteystiedot kurssisihteeri Kirsi Salopäälle e-mail: integrum@netti.fi tai soittamalla numeroon 02 2519 330/Salopää tai täyttämällä sähköinen hakukaavake tästä.

Tunnekeskeisen työskentelyn kokemukselliset menetelmät – viikonloppu 25.5. – 26.5.2024 Helsinki

Tunnekeskeisen työskentelyn kokemukselliset menetelmät – käytännön  terapiataitojen  vahvistaminen

Viikonlopputapahtuma La 25.- Su 26.5.2924 Helsinki

 Huomaa varhaisen varaajan etuhinta

Kaikkia terapiataitoja ei voi oppia etäyhteyden kautta ja sen vuoksi olemme järjestäneet vuosittain tapahtuman, jossa voi vahvistaa ja kehittää käytännön terapiataitoja omakohtaisen kokemuksen ja ohjatun harjoittelun muodossa.

Erityisesti tunteiden prosessointiin liittyvä kokemuksellisten tekniikoiden hienovarainen ja tuloksellinen käyttö vaatii paikan päällä tapahtuvaa omakohtaista harjoittelua.  Yhden viikonlopun mittainen työpaja opastaa tunnekeskeisen kognitiivisen  terapiatyön vaiheisiin ja etenemiseen.

Mitä koulutustapahtuma sisältää?

Jaksolla opit käyttämään kokemuksellisia, mielikuvapohjaisia, kehotietoisia ja dialogisia tuolitekniikoita ja yhdistämään niitä heijastavaan kuuntelemiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Pelkästään keskusteleva terapia jää helposti kielelliseksi ja älylliseksi eikä muuta asiakkaan syviä tunnekokemuksia, jotka ovat mielekkään elämän esteenä.  Terapian tehtävänä on rakentaa siltaa (myös aivojen tasolla) tiedollisen ja kokemuksellisen välille, jotta asiakkaan valmius ohjata omaa toimintaansa paranee.

Jaksolla opit auttamaan asiakasta kohtaamaan, sietämään ja hyväksymään omiin perustarpeisiin ja oikeuksiin liittyviä kivuliaitakin tunteita ja löytämään entistä toimivampi suhde niiden kokemiseen ja ilmaisemiseen, jotta muutos ongelmallisella elämänalueella tulisi mahdolliseksi.

Jaksolla opimme tunnistamaan toissijaisten tunteiden taustalla olevia perustunteita – ja tarpeita, käyttämään apuna sanattomia (kehollisia) markkereita ja omia vastatunteita sekä  hyödyntämään ohjattuja, psykodraamaperinteeseen pohjautuvia tyhjän tuolin ja kahden tuolin ohjattuja harjoitteita sekä yhdistämään sitä empaattiseen palautteeseen ja muihin prosessia vauhdittaviin terapeutin väliintuloihin.  Lisäksi opimme yhdistämään niihin kotona tehtäviä välitehtäviä sekä tunnekokemusta ja tunnemuistoja aktivoivia mielikuvamatkoja ja mielikuvissa tapahtuvia vuoropuheluja, jotta tunteet voisivat muuttua korjaavan kokemuksen myötä. Autamme asiakasta selventämään epämääräisiksi jääviä tunteita nykyhetkessä tapahtuvan kehollisen fokusoinnin avulla. Lisäksi autamme asiakasta löytämään riittävä tunteen säätely tarkkailevan ja viisaan mielen avulla.

Työtapoina ovat demonstraatiot, menetelmien kokeileminen pareittain ja pienryhmissä sekä kokoavat luento- ja keskustelujaksot.

Opintojaksosta saa todistuksen.

Asiantuntijoina ja ohjaajina toimivat

psykologi-psykoterapeutit Leena-Maija Lampen, Leena Boltar ja Juhani Laakso, joilla kaikilla on pitkä työkokemus menetelmien ohjaamisesta.

Työpajan hinta

Kokonaishinta kahdelta päivältä, sisältäen opetuksen ja ohjauksen, jaettavat materiaalit sekä tarjoilut paikan päällä, on 1.5.2024 mennessä ilmoittautuneille    375,- e ja sen jälkeen  415,-   e.

Varaa paikkasi

Kurssisihteeri Kirsi Salopäältä sähköostilla: integrum@netti.fi tai numerosta 02 2516596. Lisätiedot Juhani Laaksolta, sähköposti: juhafinn@gmail.com.Paikkoja on rajoitetusti.

Tervetuloa!

.

 

 

 

 

Pakko-ajatusten ja pakko-toimintojen terapian uudet menetelmät. Webinaari la 18.5.2024 klo 10-16.30

Opintopäivä etänä la 18.5.2025 klo 10-16.30

Kouluttaja: Kouluttajapsykoterapeutti Juhani Laakso, Integrum-instituutti

Pakko-oireinen häiriö (OCD) on neljänneksi yleisin mielenterveyden ongelma pelkotilojen, päihdesairauksien ja depression jälkeen. Se aiheuttaa usein suurta kärsimystä potilaalle ja hänen lähiomaisilleen ja miltei puolet potilaista kärsii alentuneesta työ- ja toimintakyvystä.

Pakko-oireisen häiriön hoito on haasteellista eikä se useinkaan korjaudu tavanomaisella keskusteluterapialla. Opintopäivä perehdyttää monimuotoisiin, integroituihin hoitomenetelmiin, jotka vaikuttavat kognitiivisiin ja metakognitiivisiin, emotionaalisiin ja toiminnallisiin prosesseihin, ja joiden tuloksellisuudesta on dokumentoitua näyttöä.

Jakso sisältää (video-)demonstraatioita, toiminnallisia ja kokemuksellisia harjoitteita, terapiassa käytettäviä apuvälineitä ja välitehtäviä sekä luento- ja keskustelujaksoja. Terapiassa käytettävät tehtävälomakkeet ja harjoitteet sisältyvät kirjalliseen oheismateriaaliin.

Keskeisiä teemoja ovat mm.

 • Pakko-oireisuuden tunnistuminen potilaalle ja oiretietoisuuden lisääminen
 • Sitoutumisen ja muutosvalmiuden lisääminen
 • Hoitosuhteen erityispiirteet ja terapeuttinen tyyli
 • Keskeisten kohdeoireiden valinta ja käsitteellistäminen
 • Uhkamielikuvien esillesaaminen ketjutetun haastattelun tekniikoilla
 • Havaitsijaposition vahvistaminen kokemuksellisilla harjoitteilla
 • Ahdistuksen kohtaamisen, sietämisen ja hyväksymisen harjoitteet
 • Toistavan ajattelun käsittely metakognitiivisin keinoin
 • Tarkkaavuutta uudelleen suuntaavat tekniikat
 • Haavoittuvuuden ja ankaruuden mallien muovaaminen
 • Narratiivinen ja mielikuvapohjainen altistus
 • Reaktionestoharjoittelu arkielämän tilanteissa ja sen ohjaaminen etäyhteydellä
 • Edistymisen arvioinnissa käytettävät mittarit

Opintopäivästä saa todistuksen.

Jakson hinta sisältäen kirjallisen materiaalipaketin on 175,- e.

Ilmoittaudu kurssisihteeri Kirsi Salopäälle, sähköposti: integrum@netti.fi tai 02 2516596.

Lisätietoa Juhani Laaksolta, sähköposti: juhafinn@gmail.comTervetuloa!

Kognitiivisen hypnoterapian lisäpätevyys – ohjelma alkamassa tammikuussa 2024. Lauantaikoulutus etäyhteyden kautta.

Kognitiivinen hypnoterapia, lyh. KH-terapia (cognitive hypnotherapy) on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja positiiviseen psykologiaan rakentuva hoitomenetelmä, jonka tuloksellisuudesta on pitkäaikaiseen kliiniseen kokemukseen (mm. Asser Alladin, Trevor Silvester ja Michael D. Yapko) sekä empiiriseen tutkimukseen perustuvaa näyttöä. KH-terapia on osoittautunut tuloksellisemmaksi kuin kognitiiviset ja behavioraaliset tekniikat yksin käytettyinä, myös vertailtaessa pitkän aikavälin hoitotuloksia. KH on tuottanut tuloksia myös muutaman käyntikerran sarjoina ja sen arvellaan muuttavan sitä tapaa millä asiakkaat tuottavat ja ylläpitävät emotionaalista kärsimystä arjessa tapahtuvan itsehypnoosin muodossa.

KH-terapia poikkeaa perinteisestä käsityksestä hypnoosihoidosta, jossa asiakas ymmärretään passiivisena suggestioiden kohteena. KH-terapiassa asiakas löytää ja saa käyttöönsä oman mielensä työkaluja, joiden avulla hän voi säädellä paremmin arjen haastavia ja paineisia tilanteita ja oman kehonsa reaktioita. KH-terapiaa voidaan käyttää kaikissa (lyhyt) terapian vaiheissa: Sen avulla tunnistetaan ongelmat ja niiden juuret, kartoitetaan asiakkaan valmiudet ja (esitietoiset) resurssit sekä synnytetään ja vahvistetaan korjaavia ratkaisumielikuvia ja mielentiloja. Kouluttajana toimii FT, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, hypnoterapian kouluttaja Markku Karma.

Jakso alkaa tammikuussa 2024 ja osallistuminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta. Ohjelma sisältää lähiopiskelua 8 päivää ja ohjausta 6 tuntia ryhmissä.  Se antaa vakmiudet tehdä kogniiivista hypnoterapiaa joko pidemmän terapian sisällä tai erillisenä lyhyenä jaksona. Osallistumismaksu on 178,- e opintojaksolta (yht. 8 jaksoa) ja 49,-e/t työnohjauksesta (yht. 6 tuntia). Kurssin hintaan sisältyy laaja suomenkielinen opintoaineisto ja terapian manuaali.

 Kiinnostuneita pyydetään liittymään maksuttomalle kurssisivulle Facebookissa: Kognitiivinen hypnoterapia 2020. Lähiopetuksen ajankohdista sovitaan osallistujien kesken. Voit ilmoittautua mukaan myös sähköpostilla: integrum@netti.fi tai soittamalla 02 2516596 (kurssisihteeri Kirsi Salopää).

 

Uutuus: Tunnekeskeisen kognitiivisen terapian työkirja Suomen oloihin. Tunnetaito-ohjaajan koulutus -webinaari la 2.4..2022 klo 10-15.30. Varaa paikkasi: integrum@netti.fi

Bostonin yliopistossa toimivan professori David Barlowin vuosikymmeniä jatkuneeseen tutkimustyöhön rakentuva hoito-ohjelma tunne-elämän sairauksien hoitoon on VKT-säätiön ja Oxford University Pressin yhteistyönä tulossa suomalaisten ammattihenkilöiden ja potilaiden käyttöön.

Laajaan empiiriseen tutkimusnäyttöön ja aivotutkimukseen
nojautuva manualisoitu lyhytterapia koostuu seitsemästä
hoidollisesta elementistä, jotka auttavat vapautumaan
”kielteisten tunteiden oireyhtymästä”, joka voi pitää sisällään
vaikeutta käsitellä omaa mielialaa, ahdistuneisuutta ja pelkoja tai
vihaa. Ohjelma auttaa kohtaamaan uudella tavalla elämään
kuuluvia epämukavia tunteita jäämättä haitalliseen välttämis-
ansaan tai tunteiden tukahduttamiseen, jotka edelleen pitkittävät
ongelman ratkaisua. Sekä potilaille että ammattilaisille käyttäjä.
ystävälliseksi rakennettua ohjelmaa voi soveltaa joustavasti
kaikilla vastaanotoilla, joissa kohdataan masennuksesta ja ahdistuksesta
kärsiviä.

TAITAVA TUNNEMIELI -työkirja (2020). 151 s., A4-koko. Julkaisija: VKT-säätiö.

Tilaukset sähköpostilla: integrum@netti,fi tai soittamalla 02 2516596.

Taitava tunnemieli -ohjelman käyttäjäkoulutus webinaarina la 2.4.2022 klo 10-15. Varaa paikkasi: integrum@netti.fi.

Mielen taidot -kirja laajassa käytössä

Teoksessa esitellään seitsemän keskeistä mielentaitoa, jotka auttavat käsittelemään omia tunteita, ajatuksia ja kehon reaktioita rakentavalla tavalla. Ikiaikaisiin mietiskely-perinteisiin ja moderniin kognitiotieteeseen rakentuvat taidot ohjaavat toimintaa levollisesti ja viisaasti nykyhetkessä. Kirja on ollut laajasti käytössä itsehoito-oppaana ja terapian oheislukemistona. Kirja sisältää pieniä, meditatiivisia harjoitteita, jotka toistettuina vakiinnuttavat taidot osaksi arkielämää.

Kolmannen painoksen myötä teoksen ovat löytäneet arviolta kymmenettuhannet suomalaiset. Juhani Laakso. Mielen taito. Vapauta ajatuksia ja kehitä tunteita. KirjapaJa 2014 (3. painos).